بیانیه رسالت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی


بیانیه رسالت مرکز رشد
مأموریت: ایجاد و توسعه زیرساخت های مناسب برای جذب، تأسیس و موفقیت هسته ها و شرکت های دانش بنیان دارای قابلیت رشد و موفقیت تجاری در بازارهای داخلی و خارجی، به منظور تسریع رشد اقتصادی استان، منطقه غرب و کشور.
رسالت مرکز: هم افزایی در جهت رفع تنگناها و توسعه علمی و اقتصادی منطقه از طریق ایجاد و حمایت از مؤسسات دانش بنیان و کمک به تکمیل زنجیره تبدیل ایده به محصول.
مشتری: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد تا کلیه مخترعین، مبتکرین و نوآوران صاحب ایده ترجیحاً در استان کرمانشاه را در صورت داشتن شرایط پذیرش در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده در حوزه فناوری های پیش رفته و دارای برنامه کاری با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پیش رفته را با ارائه خدمات پشتیبانی اعم از فنی و یا غیر فنی حمایت نماید تا برای تبدیل یا پرورش یک نوآوری یا اختراع تا سطح یک شرکت صنعتی تلاش نمایند