ترکیب شورای مرکز رشد


ترکیب شورا مرکز رشد
دکتر محمد سجاد بیاتی رییس مرکز رشد و احدهای فناوردانشگاه رازی
دکتر فرزاد ویسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی
آقای محسن اخلاقی مدیریت شعب پست بانک استان
دکتر یوسف محمدی فر عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی(عضو شورا)
دکتر محمد مرادی عضو هیات علمی دانشکده علوم(عضو شورا)
دکتر عبدالحسین پرنو عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(عضو شورا)
دکتر محمد کاظمی فرد عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری های نوین(عضو شورا)
دکتر سیروس زین الدینی عضو هیات علمی دانشکده شیمی(عضو شورا)
دکتر سامان عبادی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(عضو شورا)
مهندس محمدرضا زند گندمی فعال بخش خصوصی
مهندس احسان ایمانی هرسینی نماینده بخش دولتی
مهندس شاپور صمیمی راد فعال بخش خصوصی
دکتر محمد بهمن معاون و کارشناس امور اقتصادی

 
 
 
وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد
- تصویب خط مشی سیاست‌های مالی و علمی مرکز رشد.
- پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد به هیات امنا.
- تایید تراز مالی (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیات امنا.
- تایید آئین‌نامه‌های اجرایی مرکز رشد.
- تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد.
- بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد.
- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به دانشگاه رازی.
- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیات امنا.