معرفی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه


معرفی مرکز رشد
این مرکز با در اختیار داشتن یک باب ساختمان با حدود 1508 مترمربع زیر بنای مفید واقع در جنب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی قرار دارد. با وجود سایر امکانات و تجهیزات مناسب، از زمان اخذ مجوز قانونی، مرکز می تواند با ارائه خدمات حمایتی در ایجاد و توسعه حرفه ها و فعالیت های جدید دانش بنیان، توسط کارآفرینان دانشگاهی، در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی کند. این پشتیبانی باعث می شود تا این واحدهای فناور برای حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادی و فناورانه در سطوح منطقه ای، ملی و فراملی آماده گردند