کاربرگ ها


کاربرگ ها
  دریافت تضمینات و موافقت با صدور مجوز فعالیت (پیش رشد) 
  دریافت تضمینات و موافقت با صدور مجوز فناوری (رشد) 
  معرفی عضو تمام وقت مستقر در واحد 
  اعلام شماره حساب 
  درخواست پرداخت هزینه خدماتی و تحقیقاتی 
  درخواست اتاق جهت استقرار 
  درخواست و هزینه خدمات سایت و اینترنت 
  پیشنهاد برگزاری دوره / کارگاه آموزشی 
  درخواست استفاده از دوره/ کارگاه آموزشی 
  درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 
  درخواست استفاده از خدمات مشاوره 
  پذیرش ایده 
  درخواست انصراف 
  درخواست استفاده از خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی 
  درخواست تعیین وقت قبلی اتاق جلسات و کلاس 
  رضایت¬سنجی مراجعان 
  درخواست اعتبار حق نظارت 
  درخواست پرداخت حق نظارت 
  درخواست تخصیص اعتبار پژوهشی 
  درخواست پیش پرداخت اعتبار پژوهشی 
  درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی 
  درخواست پرداخت باقیمانده اعتبار پژوهشی 
  تعهد بازپرداخت بدهی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی 
  دریافت مطالبات 
  درخواست صدور یا تمدید مجوز 
  ارسال طرح تجاری به دبیر‌خانه کارگروه اشتغال 
  انتخاب ناظر 
  پایش ساعات حضور 
  حمایت از مخترعان 
  تسویه حساب 
  تأییدیه تضمینات مالی 
  ثبت ورود و خروج اموال 
  درخواست گشایش واحد و تحویل کالا 
  درخواست تسهیلات مالی پیش رشد 
  درخواست تسهیلات مالی رشد 
  معرفی واحدها برای قرارداد 
  گزارش عملکرد واحدهای مستقر 
  درخواست تغییر وضعیت 
  صورت  حساب هزینه ها 
  گزارش نشست 
  ابطال تضمینات 
  درخواست واحدها 
  کاربرگ رهگیری وضعیت واحدهای فناور 
  معرفی واحدها به دفاتر 
  کاربرگ ارزیابی واحدهای مستقر 
  کاربرگ ارزیابی ناظر 
  گزارش ناظر