بخشش اجاره بهای ماه های اسفند 98وفروردین 99 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشش اجاره بهای ماه های اسفند 98وفروردین 99

بخشش اجاره بهای ماه های اسفند 98وفروردین 99


 

    با اهدای سلام

   نظر به شرایط حال حاظرجهت حمایت از واحدهای فناوراین مرکز اجاره بهای ماه های اسفند 98 وفروردین سال 99  بخشیده شد.

   دکتر محمد سجاد بیاتی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه