بیانیه رسالت-مرکز رشد

بیانیه رسالت-مرکز رشدبیانیه رسالت مرکز رشد
مأموریت: ایجاد و توسعه زیرساخت¬های مناسب برای جذب، تأسیس و موفقیت هسته¬ها و شرکت¬های دانش¬بنیان دارای قابلیت رشد و موفقیت تجاری در بازارهای داخلی و خارجی، به منظور تسریع رشد اقتصادی استان، منطقه غرب و کشور.
رسالت مرکز: هم افزایی در جهت رفع تنگناها و توسعه علمی و اقتصادی منطقه از طریق ایجاد و حمایت از مؤسسات دانش بنیان و کمک به تکمیل زنجیره تبدیل ایده به محصول.
مشتری: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد تا کلیه مخترعین، مبتکرین و نوآوران صاحب ایده ترجیحاً در استان کرمانشاه را در صورت داشتن شرایط پذیرش در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده در حوزه فناوری¬های پیش¬رفته و دارای برنامه¬کاری با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پیش¬رفته را با ارائه خدمات پشتیبانی اعم از فنی و یا غیر فنی حمایت نماید تا برای تبدیل یا پرورش یک نوآوری یا اختراع تا سطح یک شرکت صنعتی تلاش نمایند