ضرورت ایجاد-مرکز رشد

ضرورت ایجاد-مرکز رشدضرورت ایجاد مرکز رشد
ضرورت ایجاد و توسعه این مرکز رشد از چند ناحیه قابل بیان است:
- کاربردی کردن علم و تحقیق دانشگاهی (تحقیق با هدف تولید)
- تکمیل حلقه مفقوده مرکز رشد در زنجیرة ساختاری بین دانشگاه و صنعت
- رشد اقتصادی منطقه‌ای
- جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه¬های متفاوت
- هم‌افزایی بین شرکت‌ها
- حضور مؤثرتر در بازار جهانی
- ایجاد و گسترش شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس مهندسی و تحقیقاتی
- توسعه فناوری
- جذب و بومی¬سازی فناوری¬های خارجی