مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه رازی کرمانشاه


به سایت                مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه رازی کرمانشاه                                                                                               خوش آمدید.  شماره تلفن مرکز اداری واحدهای فناور:  ۸۳۹۰۶۵۰  ۸۳۹۰۶۵۱  

به سایت

               مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه رازی کرمانشاه 

                                                                                             خوش آمدید. 

شماره تلفن مرکز اداری واحدهای فناور: 
۸۳۹۰۶۵۰ 
۸۳۹۰۶۵۱