هفتمین جلسه شورای مرکز رشد - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین جلسه شورای مرکز رشد

هفتمین جلسه شورای مرکز رشد


 

جلسه برگزاری برسی مشکلات شرکتهای دانش بنیان

جلسه  ، امروز دوشنبه  ۴ آذرماه ۱۳۹۸ در مرکز رشد دانشگاه رازی مستقر در دانشکده علوم اجتماعی  با موضوع برسی مشکلات واحدهای فعال دانش بنیان وراه کار مناسب وحمایت جهت  ادامه کار واحد های غیر فعال و تجاری سازی ایده های نوین ، واحدهای دانش بنیان ، قول مساعد جهت پیگیری مشکلات و کمک به تولید و اثرگذاری هرچه بیشتر این واحدها .   با حضور نماینده  استانداری آقای دکتر بهمن ونماینده پارک علم وفناوری جهاد دانشگاهی آ قای مهندس شهبازیان وهمراهان محترم و مدیر مرکز رشد آقای دکتر بیاتی واعضای هیأت علمی شرکت های دانش بنیان آقایان دکتر بهرامی نژاد ،دکتر کهریزی ،  دکتر توپچی نژاد ،  دکتر منکرسی ونماینده دکتربختیاری . مشکلات واحد ها وراه کار مناسب جهت ا دمه فعالیت   مورد برسی قرار گرفت.