شماره تماس     08338390643

پست الکترونیکی   tic@razi.ac.ir  

آدرس : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی روبروی بیمارستان طالقانی کوچه دانشمند ، دانشکده علوم اجتماعی ساختمان شهید مطهری

کد پستی : 6714673175